Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Exchange Company B.V., (‘Exchange Company’) statutair gevestigd te Vreeland en kantoorhoudende te (3621 ZA) Breukelen aan de Corridor 5.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle diensten die de gebruiker van Exchange Company afneemt (‘Diensten’). Door het gebruik van de Diensten van Exchange Company stemt de gebruiker expliciet met de Algemene Voorwaarden in. 1.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen in dat geval nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. Uitvoering Diensten en kwaliteitsborging

2.1 Exchange Company voldoet aan de kwaliteitseisen met betrekking tot onafhankelijkheid en neutraliteit, betrouwbaarheid, stiptheid, en degelijkheid van de dienstverlening die geacht worden te gelden voor haar Diensten. 2.2 Exchange Company is voor de uitvoering van de Diensten afhankelijk van de beschikbare capaciteit en zij kan niet garanderen dat de gewenste telefoonverbindingen op ieder moment beschikbaar zijn. 2.3 Exchange Company is gerechtigd wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de Diensten zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker. 2.4 Exchange Company behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een Dienst op te heffen of te blokkeren.

3. Gebruik Diensten

3.1 De Diensten die Exchange Company aan de gebruiker levert zijn alleen bedoeld voor eigen gebruik en mogen niet aan derden (al dan niet tegen betaling) worden doorverkocht. 3.2 De gebruiker mag de Diensten niet gebruiken op een onrechtmatige en/ beledigende, bedrieglijke, ongepaste wijze of op enige andere wijze misbruik maken van de Diensten. Exchange Company behoudt zich het recht voor om bij misbruik van haar Diensten, de gebruiker (tijdelijk) toegang tot de Diensten te ontzeggen. 3.3 De Diensten die de gebruiker van Exchange Company afneemt, kunnen worden opgenomen om mogelijk misbruik zoals bedoeld in paragraaf 3.2 op te sporen dan wel ter kwaliteitscontrole van haar eigen medewerkers en/of Diensten

4. Beschikbaarheid Diensten

4.1 De Diensten zijn in beginsel 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar. 4.2 Exchange Company garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de Diensten of dat het bijbehorende telefoonverkeer altijd goed kan worden afgewikkeld. De Diensten zijn naar hun aard niet storingsvrij. Omstandigheden die de levering van de Diensten kunnen verhinderen zijn onder andere: storingen in het telefoon- en internet van de provider, afsluiten van de aansluiting door de provider waardoor niet ingebeld kan worden, volledige bezetting van de inbelpunten en het call center van Exchange Company, uitval van of gebreken in elektriciteit en storingen in de Diensten. 4.3 Een storing in de Diensten zal, voor zover in de macht van Exchange Company, binnen redelijke termijn worden opgeheven voor zover het niet een storing is in de telefoondienst van de provider of in de apparatuur en/of in de programmatuur van gebruiker, dan wel uitval van elektriciteit betreft.

5. Vergoeding en betaling

5.1 Tenzij anders bepaald door Exchange Company, is de gebruiker voor de Diensten vergoedingen verschuldigd op grond van de overeengekomen of nadien gewijzigde tarieven. Op verzoek van de gebruiker kan een overzicht van de tarieven worden opgestuurd. De actuele tarieven worden eveneens vermeld op de website van Exchange Company onder www.Exchange Company.nl of een andere door Exchange Company gehanteerde website (‘website van Exchange Company’). 5.2 Als van de Diensten alleen gebruik gemaakt kan worden via een provider, worden naast de tarieven van Exchange Company de kosten van de provider in rekening gebracht. Deze kosten zijn verschillend per provider en ook afhankelijk het abonnement of het gebruik van prepaid. Deze kosten zijn te vinden op de website van de betreffende provider of kunnen bij de klantenservice van de provider opgevraagd worden. 5.3 Vergoeding voor het gebruik van de Diensten dienen ook te worden voldaan voor zover het opgevraagde nummer niet toegankelijk en/of niet-traceerbaar is. 5.4 Bij de Diensten waar gebruik wordt gemaakt van een provider, zal de vergoeding die verschuldigd is voor het gebruik van de Diensten worden weergegeven op de factuur die de gebruiker ontvangt van zijn provider voor het gebruik van zijn diensten. De betaling van de vergoeding is onderworpen aan de betalingsvoorwaarden van deze provider. 5.5 Bij de Diensten waar geen gebruik wordt gemaakt van een provider, stuurt Exchange Company de gebruiker periodiek een factuur voor het gebruik van de Dienst. De betaling vindt bij voorkeur plaats door middel van automatische incasso. Voor zover automatische incasso niet mogelijk is, hanteert Exchange Company een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.

6. Persoonsgegevens

6.1 Voor ons privacy beleid verwijzen wij naar ons privacy statement, dat te vinden is op de website van Exchange Company. 6.2 Voor zover een gebruiker wil voorkomen dat zijn telefoonnummer door een van de Diensten voor derden kenbaar kan worden, dient de gebruiker hiervoor een e-mail te sturen aan de klantenservice van Exchange Company via e-mail adres: klantenservice@belExchange Company.nl. 7. Intellectuele Eigendom 7.1 Alle tegenwoordige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortvloeien uit de Diensten zijn van Exchange Company. 7.2 Exchange Company kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken door de gebruiker op intellectuele eigendomsrechten van derden. De gebruiker vrijwaart Exchange Company voor dergelijke inbreuken.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Exchange Company is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker door het gebruik van de Diensten lijdt als gevolg van tekortkomingen van Exchange Company bij de uitvoering van de Diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet, grove schuld aan de zijde van Exchange Company. 8.2 Exchange Company is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker mogelijk ondervindt in de volgende gevallen (maar niet beperkt tot): 8.2.1 er sprake is van enig ongeoorloofd gebruik of misbruik van Diensten door de gebruiker en/of derden; 8.2.2 er sprake is van niet voorziene verliezen, verlies van verwachte zaken, omzet, winst of besparingen, onnodige uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van data; 8.2.3 de door Exchange Company aangeleverde en/of beschikbaar gestelde informatie onjuist en/of onrechtmatig blijkt te zijn. Gebruiker erkent dat Exchange Company voor de uitvoering van haar Diensten en het aanleveren van informatie afhankelijk is van providers; 8.2.4 er sprake is van gedrag door Exchange Company en/of derden wat mogelijkerwijs tot schade leidt en die redelijkerwijs niet door Exchange Company kan worden voorkomen; 8.2.5 sprake is van een overmachtsituatie waardoor Exchange Company haar Diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren. Van overmacht is onder meer sprake bij blikseminslag, overstroming, noodweer, brand of ontploffing, burgeroorlog, vandalisme, oorlog, militaire operatie, nationale of lokale noodtoestand, handelingen verricht door of in opdracht van de nationale of een regionale overheid of een gezagspersoon in functie, industriële twistpunten van welke aard dan ook (waaronder die van onze eigen werknemers). 8.3 Exchange Company is niet aansprakelijk voor daden en/of tekortkomingen van providers en/of overige derden en/of voor fouten en/of problemen in hun netwerk en/of apparatuur. 8.4 De aansprakelijkheid van Exchange Company van welke aard dan ook (met inbegrip van aansprakelijkheid bij door Exchange Company nalatig handelen) is in ieder geval beperkt tot de kostprijs van de betreffende Diensten.

9. Wijzigingen

9.1 Exchange Company heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgenomen Diensten. Wijzigingen worden op de website van Exchange Company bekend gemaakt. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden, zoals deze geldt ten tijde van de aanvang van het gebruik en/of uitvoering van de Diensten.

10. Overig

10.1 Exchange Company is gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden aan derde over te dragen. 10.2 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 10.3 Tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, worden alle geschillen tussen Partijen die uit het gebruik van de Diensten voortvloeien voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.